GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

 1. A) GİZLİLİK POLİTİKALARIMIZ HAKKINDA
 1. POLİTİKA KAPSAM VE UYGULAMASI

GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“TIRPORT”) olarak, üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası , insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği/ General Data Protection Regulation (“ GDPR”) belirtilen kapsamlara uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; kullanıcılarımız, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin (yük alanlar – yük verenler), web sitemizi (“Websitesi”) ve mobil uygulamalarımızı (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Gizlilik ve Çerez Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.
Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.

İşbu Politika, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamakta olup, TIRPORT tarafından www.tirport.com uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ürün taşıma faaliyetini gösterecek olanlar ile ürünlerin taşınması amacıyla hizmet alanlar arasında gerçekleştirilecek olan taşıma hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinin KVKK kapsamına uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

 1. TANIM ve KISALTMALAR

Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

Açık Rıza :Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme :Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Çalışan : Şirket Personeli.

GDPR : 25.05.2018 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi ( EU General Data Protection Regulation)Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi) : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu :Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK :7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika : GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’ye ait Gizlilik ve Çerez Politikası.

Özel Nitelikli Kişisel Veri :Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

TIRPORT : GRN LOJİSTİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TIRPORT Üyelik Sistemi :Şirket ve Şirket dijital platformları üyelik sistemi.

Veri İşleyen :Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu :Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ İLKELERİMİZ

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel veri sahibine de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunarız.

TIRPORT olarak kişisel verileri; kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

 1. TIRPORT KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel veri, şahsınıza ait kimlik ( ad-soyad, doğum tarihi, TCKN vb.), üyelik sırasında belirttiğiniz iletişim ( telefon numarası, adres, e-mail adresi vb.) gibi size belirleyen olmanızı sağlayacak her türlü bilgiye denir.

Websitesi/Mobil Uygulama üzerinden işlenen veriler şöyledir:

Finansal Veriler : TIRPORT üzerinden hizmet satın almanız durumunda fatura ve ödeme bilgileri gibi verileri kapsar. Bununla birlikte TIRPORT anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme kuruluşu olan Türkpara üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda veri iletiminde 256 bit şifreleme algoritması ile SSL sertifikası ile veri güvenliğini sağlamaktadır. Kullanıcıların banka/kredi kartı bilgileri ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında saklanmaz.

Kimlik Verileri: Ad-soyad, TCKN, kullanıcı üyelik ID numarası, üyelik bilgileri

İletişim Verileri: Ev,cep telefonu, adres, e-posta, yükün nereden alınacağı, yükün nereye bırakılacağı bilgisi

İşlem Bilgileri: TIRPORT hizmetinden yararlandığı tarih, tercihleriniz, geçmiş siparişleriniz, satın aldığınız paketler vb.

Pazarlama Verisi: Tercihlerinizi ve beğenilerinizi gösteren değerlendirmeler, çerez kayıtları vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri

Talep/Şikayet Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile paylaştığınız

Yorumlar

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Lokasyon Bilgisi: Websitesi/Mobil Uygulama üzerinden işlenen lokasyon bilgileriniz

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

TIRPORT Websitesi veya Mobil Uygulaması üzerinden işlenen kişisel verileriniz; ticari faaliyetlerimizi ve faturalandırma süreçlerini yürütmek, sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, önceden tarafınızca onay verilmesi halinde reklam, promosyon ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, sistemsel raporlama süreçlerini yürütmek, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takip edilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş başvuru sürecini yürütmek, çalışanların eğitim, gelişim ve kariyer sürecini desteklemek, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası ile kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebepleri uyarınca üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri süreçlerin Satıcı tarafından sağlanabilmesi adına TIRPORT tarafından kanunda öngörülen süreler uyarınca saklanabilir, muhafaza edilebilir ve aktarılabilir.

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR kapsam, usul ve esaslarına uygun olarak işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM KAPSAMI

Yukarıda belirtilen amaçlar ile, TIRPORT ile paylaştığınız kişisel verileriniz iş ortaklarımız ve ana hissedarlarımız, tedarikçilerimize, lojistik faaliyetimizin icra edilebilmesi için nakliye ve kargo şirketlerine, Kullanıcılara ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda kanunen belirlenen ileti yönetim sistemine, hosting ve bulut depolama hizmeti aldığı yurt dışı bilişim şirketlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılmaktadır

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği içinde olduğumuz lisanslı ödeme kuruluşuyla paylaşılacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

TIRPORT 6698 sayılı Kanun kapsamı ile işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda ifade edilen şartlarla, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını temin etmek amacıyla uygun şartlar ve asgari güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri ve denetimleri yaptırmaktadır.

TIRPORT, sizden elde ettiği Kişisel Verileri ilgili kanun ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’na aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

 

 1. SOSYAL MEDYA BAĞLANTILARI

TIRPORT sitesinde, internet sayfalarını paylaşabilmeniz veya işaretleyebilmeniz için sosyal medya butonları yer almaktadır. Sitede söz konusu sosyal medya butonlarından birine tıklanmadığınız sürece bağlantılar etkili hale gelmezler. Ancak ilgili butonların üzerine tıklayarak bağlantıları etkili hale getirebilir, sosyal medya uygulamaları ile bağlantı kurabilirsiniz. Söz konusu sosyal medya sitelerinde bir oturumu açık bir hesabınız varsa, sitemize olan ziyaretiniz ilgili sosyal medya siteleri ile ilişkilendirilebilir ve bilgileriniz tıkladığınız sosyal medya siteleri tarafından kaydedilebilir. Bununla birlikte sosyal medya sitelerindeki hesabınız ile internet sitemize gerçekleştirdiğiniz ziyaretiniz arasında bağlantı kurulmasını engellemek isterseniz, sitemize erişmeden önce ilgili sosyal medya hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekmektedir.

Sosyal medya siteleri ve diğer üçüncü taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında bulunmamaktadırlar. Bu kapsamda; söz konusu sosyal medya sitelerinin ve diğer internet sitelerinin faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususunda hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu internet sitelerinin kullanıcıları ile ilgili bilgileri nasıl topladıklarını ve kullandıklarını, bunun nasıl engellenebileceği ya da bilgilerin nasıl silinebileceğini öğrenmek için ilgili sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının tarafınızca incelenmesi gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

 1. B) ÇEREZ POLİTİKAMIZ HAKKINDA
 1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. TIRPORT’un internet sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları "Çerez" olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımını ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır.

Daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org adreslerini inceleyebilirsiniz.

 1. TIRPORT İNTERNET SITESINDE ÇEREZLER NASIL KULLANILMAKTADIR?

TIRPORT internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın çerez ayarları doğrultusunda şu kaynaklardan çerezler yüklenir:

 1. TIRPORT: Siteyi görüntülerken seçtiğiniz dil tercihinin hatırlanması için.
 2. Google: Siteyi ziyaret ederken, hangi sayfaları ne zaman ve ne kadar süre ile görüntülediğinize yönelik anonim ziyaretçi bilgilerinin istatistiksel olarak derlenmesi için.
 3. Google reklamlar: TIRPORT’un başka internet platformlarında kendi sitesindeki ürün ve hizmetlerinin tanıtımı maksadıyla yayınladığı sayısal reklamların anonim olarak takibi için.
 4. Facebook reklamlar: TIRPORT’un sosyal medya platformlarında kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtımı maksadıyla yayınladığı reklamların anonim olarak takibi için.
 5. Hotjar Hizmeti: TIRPORT site ziyaretçilerinin siteden aldıkları deneyimi iyileştirmek maksadıyla anonim olarak site içi etkinlik takibi için.
 6. AddThis Hizmeti: (Bu hizmetin çerezi yükleniyor, ancak ben eklemedim. Gereksiz ise kaldırılmasını öneriyorum. Zira bu hizmetin paylaşım tuşu vb. hiçbir bileşeni sitede görünmüyor – blog hariç.)

Belirtmek isteriz ki çerezler; hiçbir şekilde kimliğinizi saptayamaz ve bilgisayarınızdaki programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Bu doğrultuda; TIRPORT çerezleri sadece yürürlükteki kanunlar çerçevesinde kullanmaktadır.

TIRPORT’un web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

tirport.com

Language – Dil seçimi

google.com, google.com.tr

Analitik çerezleri

facebook.com

Reklam çerezleri

hotjar.com

Kullanıcı davranışı çerezleri

 1. ÇEREZLERİN KONTROLÜ VE SİLİNMESİ


Bilgisayar ayarlarınızın, çerezleri kabul etme durumunuz veya çerezleri kapatmış ya da devre dışı bırakmış olmanız hakkında tarafınıza bilgi verecek şekilde yapılmış olduğundan emin olunuz. Tarayıcınızı, bu izleme teknolojisini kabul etmeden önce sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz veya bu cihazları reddetmek üzere ayarlayabilirsiniz. Konuya ilişkin talimatlar, tarayıcınızın kılavuzunda bulunabilir.


Çerez kullanmak istemezseniz, tarayıcınızın ayarlarından her zaman Çerezlerinizi silebilir veya engelleyebilirsiniz. Ancak Çerezlerin kapatılmasının veya devre dışı bırakılmasının site tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılabilirliğinin azalmasıyla veya hatta bazı kısımlarının doğru olarak çalışmamasıyla sonuçlanabileceğini unutmayınız.

Mobil uygulamalarda çerez için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir ve çerez kullanımını sınırlayabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kişisel Veri Sahibi, KVKK madde 11 uyarınca Kişisel verileri ile ilgili talebini:

Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:46/7 Kadıköy, İSTANBUL, TÜRKİYE adresine yazılı ve iadeli taahhütlü posta yolu ile, eğer elektronik posta adresiniz sisteminizde kayıtlı ise kisiselverim@tirport.com elektronik posta hesabına iletebilir.

Başvuruda
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.
(3) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
(4) Yazılı başvurularda, tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. 
(5) Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.